Artykuły

Miażdżąca krytyka reformy

Miażdżąca krytyka reformy

Reformę edukacji krytycznie oceniło wiele środowisk. Każde z nich podkreślało rewolucyjny charakter wprowadzanych zmian oraz chaos z nim związany. Słowa krytyki mają swoje podstawy w spływających zewsząd sygnałach zaniepokojenia rodziców, nauczycieli i samorządowców, także w międzynarodowych badaniach oraz wieloletnim doświadczeniu recenzentów. Poniżej przytaczamy opinie:

Rzecznik Praw Dziecka

„Zagrożeniem związanym z przebudową w takim tempie ustroju szkolnego, może być zaburzenie poczucie bezpieczeństwa uczniów związane z niepewnością, wywołaną tak ogromnymi i nie do końca jasnymi zmianami.

− Niepewność dzieci będą wzmagały obawy dorosłych − rodziców i nauczycieli, a cała ta sytuacja nie może pozostać bez wpływu na atmosferę w szkole i jakość jej pracy.

W roku szkolnym 2019/2020 do liceów, techników i szkół branżowych trafią jednocześnie dwa roczniki uczniów − po VIII klasie szkoły powszechnej i III gimnazjum (a biorąc pod uwagę daty urodzenia dzieci są to trzy roczniki: 2003, 2004 i 2005). W tej sytuacji, nawet przy najlepszej organizacji pracy szkół, klasy będą musiały być bardzo liczne, a dostęp do wymarzonych szkół bardzo utrudniony.

− W tym kontekście rozwiązania proponowane w przepisach wprowadzających ustawę Prawo oświatowe mogą być uznane za naruszające art. 32 i 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący wszystkim obywatelom równe traktowanie i równy dostęp do wykształcenia.”

Czytaj więcej: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/rpd-o-propozycjach-zmian-w-systemie-edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich

„Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. Oznacza to, że osoby, które powinny być wiekowo zgodne z nowym systemem w I klasie liceum, będą musiały powtarzać VIII klasę szkoły podstawowej. Natomiast uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Z kolei uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie, w którym kształcił się ten uczeń.”

Czytaj więcej https://s28.idu.edu.pl/system/attachments/000/015/461/WG_do_MEN_(reforma)_10_listopada_2016.pdf

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN

„Przedstawiony do prekonsultacji projekt podstawy programowej jest niespójny, nielogiczny, zlicznymi błędami, także natury językowej i terminologicznej. Wykazuje niekompetencje zespołu autorskiego, szczególnie w zakresie metodyki  przedmiotowej i psychologii rozwojowej. Preferowana jest wiedza, a niedostosowanie jej zakresu do możliwości poznawczych uczniów spowoduje, że będzie przyswajana biernie i pamięciowo. Nastąpi powrót do „encyklopedyzmu”; twórcze, refleksyjne, krytyczne korzystanie z wiedzy będzie poza zasięgiem większości uczniów. Ponadto treści kształcenia są przestarzałe, oddają rzeczywistość kulturowo-komunikacyjną sprzed 50 lat. Lekcje języka polskiego zostaną oderwane od rzeczywistości, w której żyje współcześnie człowiek.”

Czytaj więcej http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1723:uwagi-do-projektu-podstawy-programowej-men-jezyk-polski-szkola-podstawowa-klasy-iv-viii&catid=45&Itemid=55

Naukowcy zajmujący się badaniami edukacyjnymi

„Biorąc pod uwagę wyniki badań międzynarodowych, jest bardzo duże ryzyko, że likwidacja gimnazjów, a przede wszystkim skrócenie okresu kształcenia ogólnego o jeden rok, negatywnie wpłynie na poziom umiejętności uczniów i dla wielu z nich zmniejszy szanse kontynuowania kształcenia. Z przykrością czytamy, że proponowana likwidacja gimnazjów uzasadniana jest wynikami badań. Wielu z nas prowadziło lub uczestniczyło w tych badaniach i z niepokojem obserwujemy, jak jednostronnie interpretowane są ich wyniki.”

Czytaj więcej: https://s28.idu.edu.pl/system/attachments/000/014/979/stanowisko-srodowiska-naukowego.pdf

Do ministerstwa wpłynęło wiele negatywnych opinii traktujących o m.in. braku spójności podstaw programowych, negatywnym aspekcie powrotu do ośmioletniego cyklu nauczania w ramach jednej szkoły oraz skróceniu edukacji ogólnej z 9 do 8 lat. Powyższe opinie to tylko nieliczne przykłady ocen reformy edukacji. Reformę skrytykowali również: Polskie Towarzystwo Historyczne, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, rektorzy zKRASP, Nauczyciele ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki, Polskie Towarzystwo Matematyczne i inni. Eksperci alarmują również, że podstawy zawierają wiele błędów merytorycznych. Mimo to, Minister Edukacji Anna Zalewska 14 lutego planuje podpisać rozporządzenie dotyczące podstaw programowych, nazywając merytoryczne uwagi autorytetów epitetami i przymiotnikami.