Artykuły

Twoje dziecko – Twoje prawa

To my, rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszych dzieci. A ich przyszłość to edukacja – mądra, przewidywalna, konsekwentna, długofalowa. Oparta na uniwersalnych wartościach i sprawdzonych metodach. Taka, która zapewnia dziecku bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny. Edukacja, która wychodzi naprzeciw jego potrzebom oraz Twoim oczekiwaniom. Bez chaosu, nerwów i niepewności, które niesie nam nowa reforma szkolnictwa.

MASZ PRAWO DO ZGODNEJ Z TWOJĄ WIZJĄ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA EDUKACJI SWEGO DZIECKA.

Masz prawo do szacunku jako pierwszy i najważniejszy wychowawca swego dziecka. Osoby zaangażowane w edukację powinny Cię wspierać. Wzajemna pomoc i szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są niezbędnym warunkiem wychowania dzieci i młodzieży.

Rodzicu, Twoje prawa nie zależą od czyjejś dobrej woli, określa je Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców (na równi z obowiązkami). Jest to obowiązujący w naszym kraju akt prawny. Tryb i sposób przygotowania oraz wprowadzania obecnej reformy edukacji narusza te zapisy. Nie zgadzaj się na to! Tu nie ma miejsca na kompromis. Dołącz do rodzicielskiego protestu i walcz o prawa Twoje i Twoich dzieci!

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Prawa i obowiązki rodziców w Europie

  • 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.
  • 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
  • 3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.
  • 4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.
  • 5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
  • 6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
  • 7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.
  • 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
  • 9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
  • 10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie: szkoła–dom.