Artykuły

Szanowni Państwo, Nauczycielki i Nauczyciele

z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy działania prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wokół reformy systemu edukacji. Jesteśmy rodzicami uczennic i uczniów uczęszczających do szkół w całej Polsce.

Zarówno tych uczących się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak i podstawowych, a nawet w przedszkolach. Wiemy, że reforma edukacji nie dotyczy tylko dzieci w 6. klasie szkoły podstawowej, czy tych z pierwszych klas gimnazjów, ale wszystkich dzieci i młodzieży, a także ich rodziców. Reforma dotyczy w zasadzie całego naszego społeczeństwa i jego przyszłości. Jesteśmy świadomi, że zmiany w systemie edukacji są nam potrzebne. Ale nie takie, które wprowadzane są z pogwałceniem zasad dialogu społecznego i nie uwzględniają potrzeb najbardziej zainteresowanych – czyli uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli.

Od jesieni 2016 roku staramy się, aby nasz głos – głos rodziców – został przez polityków partii rządzącej wysłuchany. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prosiliśmy Panią Minister Annę Zalewską o spotkania, pisaliśmy listy do posłów, przedstawiliśmy swoje krytyczne wobec reformy stanowisko Prezydentowi, spotkaliśmy się z Rzecznikiem Praw Dziecka. Organizujemy pikiety i manifestacje oraz „Szkolny protest”, czyli strajk rodziców, bo tylko w ten sposób mamy nadzieję zostać wysłuchani. Żadna forma zwrócenia uwagi na nasze postulaty nie przyniosła efektu.

Na 31 marca 2017 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyznaczył datę strajku nauczycielek i nauczycieli. Chcemy, abyście wiedzieli, że w tym dniu będziemy z Wami! Wspieramy Wasze dążenia i dziękujemy za wsparcie naszych dotychczasowych działań.

Jako rodzice rozumiemy zasadniczą rolę nauczycieli w kształceniu naszych dzieci. Chcielibyśmy, aby czerpali Państwo satysfakcję z wykonywanej, jakże przecież trudnej, pracy. Zmiany wprowadzane przez MEN nie gwarantują stabilizacji i ciągłości procesu kształcenia, co powoduje uzasadnione obawy. Nasze inicjatywy mają na celu nie tylko ochronę naszych dzieci, ale także całego środowiska szkolnego. Dlatego całym sercem wspieramy planowany strajk nauczycieli.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko wspólne działanie rodziców i środowiska nauczycielskiego może doprowadzić do wstrzymania reformy edukacji. Bądźmy więc razem 31 marca! I pokażmy wszystkim, że działamy razem.

Działajmy razem!

  • Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji
  • Nie dla chaosu w szkole
  • Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
  • Zatrzymać Edukoszmar
  • Szkoła to nie eksperyment
  • Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców
logo_rodzice_przeciwko
logo_zatrzymac
logo_porozumienie