Artykuły

Stanowisko Federacji Inicjatyw Oświatowych wobec podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli

Federacja Inicjatyw Oświatowych uważa, że dokładanie środków finansowych na wynagrodzenia nauczycielskie bez zmiany systemu organizacji pracy placówek edukacyjnych będzie marnowaniem publicznych pieniędzy. Wzrost wynagrodzeń w obecnej chwili zahamuje wprowadzanie potrzebnych zmian i przyczyni się do zakonserwowania istniejącego systemu finansowania, podczas gdy konieczne jest opracowanie nowego.

Domagamy się dobrego wynagradzania nauczycieli, ale zarazem dobrej organizacji oświaty umożliwiającej funkcjonowanie małych wiejskich szkół i przedszkoli w mniejszych wsiach. Domagamy się utworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych, obiecanego w strategii Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako dodatkowego źródła wsparcia finansowego dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia wiejskie.

Obecnie istniejący system finansowania oświaty wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przed dwudziestu laty w ramach reformy ministra Mirosława Handkego jest odpowiedzialny za likwidację 5 tysięcy małych wiejskich szkół i słabe upowszechnienie edukacji przedszkolnej na wsi. Jego konsekwencją są mniejsze szanse edukacyjne dzieci wiejskich i słabszy rozwój obszarów wiejskich.

Federacja Inicjatyw Oświatowych występuje z apelem o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji i finansowania systemu oświaty. Na początek należy poddać publicznej debacie już wypracowane propozycje zmian organizacyjnych w oświacie i dopasować do nich efektywny system finansowania uwzględniający wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Przygotowanie nowego systemu organizacji i finansowania oświaty winno przebiegać w dialogu publicznym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza organami prowadzącymi szkoły i przedszkola – samorządami i organizacjami pozarządowymi, a nie tylko ze związkami zawodowymi. Szczególnie należy zadbać o aktywny udział przedstawicieli rodziców.

Proponując jak najszybsze rozpoczęcie prac nad nowym systemem organizacji i finansowania oświaty, jednocześnie deklarujemy gotowość prowadzenia szerokich konsultacji publicznych.

Podkreślamy jeszcze raz – nauczyciele powinni być dobrze wynagradzani, ale wzrost ich wynagrodzeń musi być związany ze zmianą organizacji systemu oświaty.

W imieniu Federacji Inicjatyw Oświatowych
Małgorzata Lewandowska, prezes Zarządu
Alina Kozińska-Bałdyga, wiceprezes Zarządu