Oświadczenia Koalicji: z 24 IX 2017

Oświadczenie

24.09.2017

W związku z odrzuceniem przez Sejm RP wniosku o przeprowadzenie referendum edukacyjnego Koalicja NIE dla chaosu w szkole informuje, że nie ustaje w walce o jakość polskiej szkoły i poziom edukacji.

Władza, która mówiła o słuchaniu społeczeństwa i która na tym haśle odniosła zwycięstwo wyborcze, zlekceważyła głos ponad 900 tysięcy obywateli oraz wielu organizacji społecznych. W ostatecznym głosowaniu odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum.

Obecnie szkoły i organy prowadzące podejmują wszelkie działania w celu przygotowania do prowadzenia nauki w zmienionych warunkach. Doceniamy wysiłek i ogromne zaangażowanie samorządów, które w poczuciu odpowiedzialności za nasze dzieci i młodzież zostały zmuszone do poniesienia dodatkowych gigantycznych kosztów. Deklarujemy współpracę z władzami samorządowymi aby zminimalizować negatywne skutki złych zmian w oświacie.

Koalicja będzie konsekwentnie monitorować reformę w systemie edukacji; będzie też bacznie obserwować i działać na rzecz tego, by nowe programy nie obniżyły jakości kształcenia. Działajmy wspólnie – dzięki temu lepiej i skuteczniej dopilnujemy by żadne dziecko nie odczuło negatywnych konsekwencji reformy edukacji wprowadzanej przez minister Annę Zalewską.

Razem zrobimy więcej!

Reformie mówimy NIE!

  1. Cele Koalicji NIE dla chaosu w szkole są jasno sformułowane w Deklaracji. Apelowaliśmy wraz z ZNP, nauczycielami, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji, rodzicami, uczniami, samorządowcami o dialog. Nasz głos nie został wysłuchany i planowana reforma realnie została wprowadzana w życie jeszcze przed podpisaniem ustaw przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wszelkie dalsze działania Koalicji są konsekwentnie realizowane i wynikają z założonych celów. Domagamy się, aby nasz głos został wysłuchany i wzięty pod uwagę. Zależy nam na dobru dzieci i jakości polskiego szkolnictwa.
  2. Głosy zaniepokojonych rodziców zostały przez rząd zignorowane. Prowadzone konsultacje Pani minister Anny Zalewskiej nie rozwiewały wątpliwości. Brakowało miejsca na pytania i odpowiedzi. Zainteresowani reformą przychodzili na spotkania i słyszeli o wyłącznie mglistych wizjach zmian. Ponadto Pani Minister posługiwała się niejednokrotnie stwierdzeniem, że reforma jest odpowiedzią na prośby rodziców. Nie jest to prawdą! Pan Minister Maciej Kopeć bez zażenowania w publicznej telewizji powiedział, że reforma jest podporządkowana kalendarzowi wyborczemu.
  3. Działania mające doprowadzić do wejścia w spór zbiorowy są legalne. ZNP wydało już stosowne oświadczenie w tej sprawie. Można znaleźć je na oficjalnej stronie. Jest to również odpowiedź na działania kuratorów oświaty, którzy nadużywają swoich uprawnień. Niedopuszczalnym zachowaniem jest zastraszanie pracowników oświaty! Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele! Jesteśmy z Wami!. Znaleźliście się w sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca.
  4. CHAOS zaczyna się już teraz i nie jest wynikiem naszych działań! To samorządy postawione pod ścianą zmagają się z utworzeniem nowych sieci szkół. Część władz powiatowych podała już wstępne plany, a rodzice z dnia na dzień są coraz bardziej zaniepokojeni. Ich dzieci będą uczyć nie na dwie, a nawet na trzy zmiany. Oznacza to, że będą kończyć lekcje o godzinie 19.00. Część uczniów, siłą rzeczy zostanie przeniesiona do innych budynków, oddalonych od miejsca zamieszkania. Dostosowanie budynków, przeniesienie pracowni przedmiotowych wiąże się z ogromnymi, dodatkowymi kosztami. Te pieniądze pochodzą z kieszeni podatników.
  5. Nigdy nie mówiliśmy, że polski system oświaty nie potrzebuje reform. Jednak nie takich zmian oczekiwaliśmy! Obecne niepokoje płynące ze wszystkich stron są wyraźnym dowodem, że to zła zmiana. Modyfikacje powinny być wdrażane stopniowo. Każda ingerencja w nauczanie powinna się odbywać przy udziale ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz musi być rozłożona w czasie. Jesteśmy przekonani, że polskiej edukacji potrzebne są zmiany jakościowe na miarę XXI wieku. O to wołali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Rady Języka Polskiego, PAN, analizując żenujące podstawy programowe przedstawione przez MEN.
  6. Zmniejszenie liczby lat edukacji podstawowej z 9 do 8, w połączeniu z marginalizacją przedszkoli, jest karygodnym zaprzeczeniem idei równania szans edukacyjnych wszystkich dzieci