Artykuły

Federacja Inicjatyw Oświatowych: PETYCJA

Federacja Inicjatyw Oświatowych występuje z niniejszą petycją w imieniu swoim oraz członków FIO – stowarzyszeń rozwoju wsi prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w ramach bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy ( Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Prosimy o wspólne przygotowanie „Ustawy o edukacji i energetyce opartej na odnawialnych źródłach energii” (EiEOZE) wprowadzającej zamianę podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w udziały nauczycieli w elektrowniach OZE budowanych w formule prosumenckiej. Ustawa ta ma umożliwiać gminom wiejskim i miejsko-wiejskim wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które zapobiegną zapaści finansowej tych gmin i umożliwią realizację programu „Mała Elektrownia OZE w każdej wsi”. Budowę elektrowni OZE planujemy rozpocząć od wsi popegeerowskich, które założyły swoje stowarzyszenia rozwoju wsi i prowadzą społeczną szkołę lub przedszkole.

Zakładamy, że wspólnie wypracowana Ustawa da możliwość realizacji w chętnych gminach programu budowy elektrowni OZE w oparciu o środki: równoważące ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli pochodzące np. z funduszy pomocowych UE na rozwój energetyki OZE, prywatnych lokalnych i krajowych udziałowców inwestujących w energetykę prosumencką oraz finansowania typu ‘project finance’. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zamienione zostaną na udziały w elektrowniach OZE. Pieniądze zamiast trafić bezpośrednio do nauczycieli trafią do spółdzielni energetycznych, spółek lub stowarzyszeń inwestujących w budowę elektrowni OZE we wsiach i gminach uczestniczących w programie „Mała Elektrownia OZE w każdej wsi”.

Uchwalenie takiej „Ustawy o edukacji i energetyce OZE” umożliwi gminom rozwój zamiast ograniczania lub wręcz rezygnowania z inwestycji wynikający z braku środków na wkłady własne do projektów europejskich. Będzie to też pójście w kierunku energetyki rozproszonej, prosumenckiej, obywatelskiej, popieranej przez Unię Europejską, a nie tylko rozwijania energetyki OZE opartej o duże koncerny energetyczne. Ul. Śniadeckich 23 lok.9, 00-654Warszawa tel. (22) 869 96 60, faks (22) 869 96 68 KRS: 0000148854 e-mail: biuro@fio.org.pl, www.fio.org.pl

W myśl założeń do Ustawy EiE OZE nauczyciele w przyszłości, po wybudowaniu elektrowni OZE, będą dostawali dywidendy z zainwestowanych pieniędzy. Czyli nie tracą pieniędzy, tylko je inwestują. Zyski są odłożone w czasie i np. mogą stanowić dodatek do emerytury.

Z 20 letnich doświadczeń działania Federacji Inicjatyw Oświatowych wiemy, iż nauczyciele w wielu gminach, w momencie likwidacji szkoły, byli gotowi rezygnować z części swoich zarobków, byle zachować szkołę. Niestety nie było to możliwe. Możliwe było tylko utworzenie szkoły społecznej, prowadzonej przez inny organ niż gmina w miejsce likwidowanej placówki samorządowej.

Nauczyciele wiejscy należą do najlepiej zarabiającej grupy zawodowej na wsi. W znanych nam gminach ok. 75% kadry nauczycielskiej to nauczyciele dyplomowani. Ich wynagrodzenie w roku 2018 wynosiło średnio 6200 zł brutto.

Jesteśmy przekonani, iż wielu nauczycieli wiejskich poprze proponowane przez FIO rozwiązanie, aby ratować już nie tylko swoje szkoły, ale także swoje gminy. Tym bardziej, że rozwiązanie to jest prorozwojowe i korzystne dla wszystkich stron – mieszkańców wsi, którzy także mogą być udziałowcami elektrowni OZE, rodziców i uczniów szkół korzystających bezpośrednio z produktów elektrowni OZE, pozarządowych organizacji edukacyjnych i ekologicznych uczestniczących w przedsięwzięciu, gmin, na terenie których powstaną elektrownie OZE, wreszcie całego kraju. Przy sprawnej realizacji daje szansę na osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto do 2020 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego. Proponowane rozwiązanie uchroni nas przed kosztami nawet 8 miliardów złotych na transfer energii OZE, jeśli nie osiągniemy owych 15 %. Te 8 miliardów lepiej zainwestować w elektrownie OZE w naszych wsiach.

W najbliższym czasie planujemy konsultacje niniejszego pomysłu w środowisku nauczycielskim. Zakładamy, iż wejście gminy w program „Mała elektrownia OZE w każdej wsi” będzie możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczycieli i mieszkańców danej wsi czy gminy. Konsultacje będziemy prowadzili w oparciu o narzędzia wypracowane w wyniku realizacji projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” realizowanego w ramach programu POWER 2.16. finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

W imieniu Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych
Małgorzata Lewandowska, Prezes FIO,
Alina Kozińska-Bałdyga, Wiceprezes FIO

Petycja została przekazana do:

Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP 
Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
Pan Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego