Artykuły

Dla prawdziwie Niepodległej!

Jak nauczyciele mają wychowywać młodzież w kraju, w którym ani rząd ani prezydent nie przestrzegają podstawowych zasad?

Ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela

Rozdział 2
Obowiązki nauczyciel

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.