Artykuły

Deklaracja Obywatelskiej Rady Pedagogicznej 4 listopada 2020


My, nauczyciele, nauczycielki i aktywiści działający w oddolnych grupach powstałych na fali sprzeciwu wobec reformy minister Anny Zalewskiej oraz podczas mobilizacji środowiska oświatowego przed strajkiem z wiosny 2019, łączymy się we wspólnym głosie poparcia dla żądań Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Popieramy wybrzmiewające podczas ulicznych protestów hasła nawołujące do zmian w edukacji.

Wśród nich pojawiły się następujące postulaty:

🔹 natychmiastowa dymisja ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka;
🔹 wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej opartej na standardach WHO;
🔹 wprowadzenie edukacji klimatycznej;
🔹 wprowadzenie w szkołach działań antydyskryminacyjnych, również w kwestii pełnych praw osób ze społeczności LGBT+, edukacji równościowej oraz edukacji o prawach człowieka (wraz z przywróceniem obowiązku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do wymagań wobec szkół i placówek);
🔹 zaprzestanie nauczania religii w szkołach publicznych i opłacania nauczania religii (nie tylko katolickiej) z budżetu państwa.

Ponadto domagamy się rozwiązania najbardziej palących problemów oświaty, które pojawiły się w związku z kryzysem pandemicznym.

Konieczne jest zatem:

🔹 zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom oraz innym pracownikom oświaty;
🔹 organizacja nauczania na odległość w taki sposób, by przeciwdziałać nierównościom edukacyjnym oraz wykluczeniu niektórych uczniów;
🔹 zredukowanie treści podstaw programowych i skorygowanie wymagań egzaminacyjnych, a być może nawet czasowa rezygnacja z egzaminu ósmoklasisty.

Rozumiejąc, że gruntowna reforma zniszczonego przez rządy PiS systemu edukacji wymaga przyjęcia rozwiązań wypracowanych na drodze szerokich debat, konsultacji i wysłuchania głosów uczniów, nauczycieli i rodziców, współtworzących społeczność szkolną, jak również samorządów, zwracamy uwagę na kilka szczególnie pilnych postulatów środowiska oświatowego.

Te postulaty to:

🔹 zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom i uczennicom we wszystkich szkołach;
🔹 zmiana zasad finansowania oświaty, zwiększenie nakładów na edukację, w tym również na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycielek;
🔹 likwidacja kuratoriów oświaty jako instytucji nadzoru.

Nie ma naszej zgody na podejmowane przez rządzących próby ograniczenia praw obywatelskich nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, wyrażających sprzeciw wobec orzeczenia tzw. Trybunału Konstytucyjnego.

Uważamy za niedopuszczalne nadużycie obecne próby zastraszania pracowników szkół, zbierania danych na temat aktywności podejmowanych poza godzinami pracy i grożenia konsekwencjami prawnymi z powodu obywatelskiego zaangażowania, które w naszym poczuciu jest w pełni zgodne z etosem zawodu nauczyciela.

Na koniec deklarujemy gotowość włączenia się do prac zmierzających do budowy trwałego, stabilnego, odpartyjnionego systemu edukacji przyszłości. Edukacji wysokiej jakości, edukacji równych szans, edukacji, która jest jednym z podstawowych praw człowieka. Taka edukacja daje nadzieję na zrównoważony rozwój przyszłych pokoleń.

Edukacja w Działaniu
My, Nauczyciele
NIE dla chaosu w szkole
Protest z Wykrzyknikiem